Јавно комунално предузеће основано је ради обезбеђивања трајног обављања комуналних делатности и уредног задовољавања потреба корисника услуга, а посебно: производње и испоруке комуналних производа и пружања комуналних услуга, које су незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју територије општине Кула, ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса због чијег је обављања основано; стицања добити и остваривања других законом утврђених интереса, на начин утврђен оснивачким актом а  у складу са Одлуком о обављању комуналних делатности и то: ­

  • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде ­
  • Уклањање отпадних вода ­
  • Управљања комуналним отпадом ­
  • одржавања и уређења јавних зелених површина ­
  • уређивања и одржавања зеленила: ­
  • заштите и одржавања комуналних објеката ­
  • одржавања чистоће на површинама јавне намене – јавна хигијена
  • управљања пијацама ­ управљања гробљима и вршењу погребних услуга.

Овде можете преузети: 
СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РУСКОМ“ РУСКИ КРСТУР

ПИБ: 108017010

Матични број: 20916575

Шифра делатности: 3600